Sluit je aan

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar. Enkele voordelen van het netwerk zijn:

  • Toegang tot kennisnetwerk
  • Mogelijkheid tot inzet van studenten bij projecten
  • Toegang tot netwerk van opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
  • Deelname aan workshops, masterclasses en andere inhoudelijke events
Schrijf je in

Ik heb een vraag

In het VIA-T netwerk delen we actief kennis, werk en ervaringen met elkaar.

Woondeal 2.0 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Beleid
,
Woondeal companen

In 2020 zijn gemeenten binnen de Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en Rijk een langjarig partnerschap aangegaan voor een beter werkende woning­markt. Nationaal wordt ingezet op de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven dat hiervan minimaal tweederde deel betaal­baar is. In vervolg op deze nationale ambitie zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincie Gelderland over de realisatie van 100.000 wonin­gen tot en met 2030.

Dit krijgt nadere invulling in de Woondeal 2.0 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Hierin is afgesproken om 33.000 woningen te bouwen tot 2030 en 55.000 woningen tot 2040. Circa 20.000 van deze woningen worden gerealiseerd in drie grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties: Nijmegen Stationsgebied, Nijmegen Kanaalzone en de Spoorzone Arnhem Oost. 17.000 woningen worden gebouwd in de 17 andere focusge­bieden.

Ook worden afspraken gemaakt om de transitie naar conceptueel en circulair bouwen te versnellen en op te schalen. Hierbij wordt de circulaire impactladder ingezet. Over aspecten als klimaatbesten­dige en natuurinclusieve bouw worden ook afspraken gemaakt.